Reudnitz-Thonberg - Leipzig

Name:Reudnitz-Thonberg
Bundesland:Sachsen
Stadt:Leipzig
Postleitzahl (PLZ):04317
Kfz-Kennzeichen:L
Postleitzahl Reudnitz-Thonberg, Leipzig