48336 Sassenberg

PLZName Typ  
48336SassenbergStadt